Organisation‎ > ‎KL-kommittén‎ > ‎

Arbetsordning för MIL o MIK

Gemensam arbetsordning för MIL och MIK, antagen 29 november 2014

Arbetsordning för de självständiga nätverken MIL – Miljöpartister i landstingen och regioner och MIK – Miljöpartister i kommunerna antagen på respektive årsmöte under Kommun- och landstingsdagarna 29 november 2014.

 

1 Syfte

Reglera MIL och MIK:s relation till Miljöpartiets kommitté – Miljöpartister i Landsting och Kommuner (MIL/MIK) och dess Arbetsordning (antagen 2013)

2 Namn

MIL- Miljöpartister i Landsting och regioner / MIK- Miljöpartister i kommunerna

3 Ändamål

3.1  Vara verkställande organ för Miljöpartiets kommitté – Miljöpartister i Landsting och Kommuner (MIL/MIK) i enlighet med dess arbetsordning och verksamhetsplan.

3.2  Stödja och stärka miljöpartiets förtroendevalda inom ramen för kommun respektive landsting/regionspecifika områden. (Exempelvis genom att initiera och stötta nätverk för förtroendevalda gruppledare, kommunalråd och andra politikområden.)

3.3   Främja kommunalt och regionalt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan gröna politiker i Norden och Europa.

4 Organisation

4.1  MIL och MIK utgörs av Miljöpartiets förtroendevalda i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

4.2  MIL/MIK-möten hålls minst en gång per år. Kallelse ska ha gått ut senast tre veckor innan mötet. Beslut kan endast fattas i ärenden som angetts i kallelsen.

4.3  Yrkande och beslutsrätt på MIL/MIK- möte har endast en förtroendevald från varje fullmäktigeförsamling.

4.4  På första MIL/MIK- mötet efter allmänna val väljer respektive nätverk var sin styrelse bestående av fem personer för MIL och fem personer för MIK. Styrelserna väljs för fyra år – en mandatperiod.

4.5  Valen till MIL och MIKs respektive styrelser bereds av riksvalberedningen.

4.6  MIL och MIKs respektive styrelser utgör Miljöpartiets kommitté – Miljöpartister i Landsting och Kommuner (MIL/MIK) och fastställs av partistyrelsen i enlighet med gällande avtal ”Avtal mellan Miljöpartiets riksorganisation och Miljöpartister i Landstingen (MIL)/Miljöpartister i Kommunerna (MIK)”.

4.7  MIL och MIKs respektive styrelser utser inom sig var sin ordförande och var sin attestansvarig. Ordförande för MIL och MIK är gemensamt ordförande för Miljöpartiets kommitté – Miljöpartister i Landsting och Kommuner (MIL/MIK).

5 Ekonomi

5.1  Kommittén – Miljöpartister i Landsting och Kommuner (MIL/MIK) disponerar det partistöd som utgår från SKL i enlighet med sin arbetsordning och avtalet med riksorganisationen.

5.2  MIL och MIK är att betrakta som egna projektkonton som arbetar inom ramen för Kommitténs fastställda budget och verksamhetsplan.

6 Miljöpartiets SKL- grupp

6.1  MIL och MIKs respektive styrelse utgör den organisatoriska grunden för Miljöpartiets arbete i SKL.

6.2  Miljöpartiets SKL-grupp utgörs av Miljöpartiets ledamöter och ersättare i SKL:s styrelse och organ.

6.3  SKL-gruppen ska utöver det ordinarie politiska arbetet även arbeta med att öka kunskapen och dialogen inom partiet kring de frågor de hanterar.

7 Val till uppdrag i SKL

7.1  De uppdrag som tillfaller Miljöpartiet i SKL:s styrelse och fasta organ tillsätts vid en särskild valstämma och proceduren för hur det går till regleras i ”Arbetsordning för valen till SKL”

7.2  Röstberättigade till valstämman är miljöpartiets SKL-ombud.

7.3  Riksvalberedningen bereder efter nomineringsförfarande valen till valstämman och ev fyllnadsval under mandatperioden.

7.4  Miljöpartiets SKL-grupp utser efter nomineringsförfarande ledamöter till övriga uppdrag som tillfaller Miljöpartiet under mandatperioden.

8 Ersättningar

8.1  Ledamöter i MIL och MIKs respektive styrelse har rätt till:

8.2  ersättning för resor och logi som krävs för att fullgöra sitt uppdrag

8.3  traktamente och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt partiets regler.

9 Ändring av arbetsordning

9.1 Denna arbetsordning kan ändras på ett MIL/MIK- möte med två tredjedels majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande möten.