Politik‎ > ‎

Regionindelning

Vad händer från 2016 kring regionfrågan?

I juli 2015 tillsatte regeringen en indelningskommitté med Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson, vice ordförande, som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Förslaget kommer att innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. 

Representanter från landsting och regioner

Kommittén kommer att hämta in synpunkter på en ny regionindelningen från bland annat landsting, kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt SKL. SKL har bildat en nationell referensgrupp till vilken landsting och regioner i varje län utser tre kontakt- personer. Den första diskussionen med indelningskommittén ägde rum i oktober 2015.

Miljöpartiets kontaktperson i styrelsen för SKL är Karin Thomasson, karin.thomasson@mp.se

Tidplan Kommittén lämnade den 30 juni 2016 ett delbetänkande. Det innehöll förslag på hur ett första steg i bildandet av storregioner med målet att landet slutligen ska ha sex län/regioner kan gå till. Delbetänkandet innehöll också en lägesbeskrivning av dagens strukturer, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 augusti 2017. Remissutlåtanden kring delbetänkandet ska skickas in senast 6 oktober 2016 till Finansdepartementet. Uppdraget i sin helhet ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.

Mer om kommitténs arbete finns att läsa här


Miljöpartiet har stött SKL i strävan efter att bilda färre och större regioner.

 I Miljöpartiets valmanifest inför valet 2014 skrev vi så här:
Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Därför vill vi flytta mer makt från staten till regional nivå. Vi vill bilda direktvalda regioner med utvecklingsansvar, i hela Sverige